Mei 2023

De laddercompetitie.
De laddercompetitie wordt dit jaar gespeeld tussen vanaf mei en oktober.
In oktober zal de finale plaatsvinden.
Een laddercompetitie is een spel van uitdagen en uitgedaagd worden. In deze laddercompetitie wordt gespeeld in de spelvorm tête-à-tête.
In de ladder zullen niveaus worden opgenomen. Binnen een niveau zijn er geen rangorde plaatsen. De ladder wordt in piramidevorm ingericht. De plaatsing van spelers in de piramide zal bij de start gebeuren op basis van de ranglijst van het clubkampioenschap tête-à-tête 2018. Zij die daaraan niet hebben deelgenomen maar wel aan de laddercompetitie mee willen doen worden onder aan de ladder toegevoegd. Als zich tijdens de competitie nieuwe leden aanmelden dan worden ook die onder aan de ladder toegevoegd.
Het ladderspel wordt gespeeld volgens onderstaand reglement:

1. Iemand kan uitsluitend persoonlijk (dus geen mail, geen andere digitale vorm en geen voicemail of antwoordapparaat) uitgedaagd worden door een deelnemer die 1 niveau lager staat.
2. De uitdaging wordt genoteerd op het blad “Geplande wedstrijden” dat ligt op de wedstrijdtafel. Hierop wordt tevens de datum van de te spelen wedstrijd genoteerd.
3. Wint de uitdager dan wordt van plaats gewisseld. Bij verlies verandert er niets.
4. De uitdager mag (behalve natuurlijk als deze in het laagste niveau staat), zelf pas weer uitdagen als je na een gespeelde wedstrijd door iemand uitgedaagd bent, dan wel als er 2 weken zijn verstreken na de laatste wedstrijd.
De uitgedaagde kan (behalve natuurlijk als deze in het hoogste niveau staat) weer uitgedaagd worden als je na een gespeelde wedstrijd iemand hebt uitgedaagd, dan wel als er twee weken zijn verstreken na de laatste wedstrijd.
5. Je mag niet twee keer achter elkaar tegen dezelfde persoon spelen.
6. Je mag een uitdaging niet weigeren, tenzij je al een afspraak hebt. Je hebt pas een afspraak als er een wedstrijd genoteerd staat op het blad “Geplande wedstrijden”. Indien er toch wordt geweigerd dan wordt de uitgedaagde geacht de wedstrijd te hebben verloren en wordt er van plek gewisseld. De wedstrijdleiding moet hiervan in kennis gesteld worden.
7. Als je uitgedaagd wordt dient de wedstrijd binnen 2 weken gespeeld te worden. Indien dit (behoudens vakantie en ziekte) niet gebeurt of wanneer de uitgedaagde zich niet aan de afspraak houdt dan heeft de uitdager gewonnen en wordt van plaats gewisseld. De wedstrijdleiding moet hiervan in kennis gesteld worden.
8. Bij begin van de wedstrijd wordt getost wie er begint en tevens de baan bepaald waarop de eerste wedstrijd gespeeld wordt. Ongeacht de uitslag van de eerste wedstrijd bepaalt de verliezer van de eerste toss waar de tweede wedstrijd gespeeld wordt. De eerste worp van de tweede wedstrijd wordt door de winnaar van de eerste wedstrijd gedaan. Bij een eventuele derde wedstrijd wordt er weer getost waar gespeeld wordt en wie er begint.
9. Een wedstrijd wordt gespeeld in de spelvorm tête-à-tête via een “Best of Three”, dus wie wint het eerst 2 partijen.
10. Op de wedstrijdtafel zal een doos met wedstrijdformulieren staan. Op het wedstrijdformulier dienen de namen van de spelers, de speeldatum en de uitslagen van de gespeelde partijen genoteerd te worden. Het wedstrijdformulier wordt door beide spelers geparafeerd.
11. Er dient van elke gespeelde wedstrijd een wedstrijdformulier te worden ingevuld (ook de datum). Ook al vind er geen wijziging in de stand plaats.
12. Op de wedstrijdtafel zal ook een doos staan waarin de wedstrijdformulieren van de gespeelde wedstrijden kunnen worden gelegd.
13. De bovenste vier zullen eind september volgens loting tegen elkaar spelen.
De winnaars spelen aansluitend de finale. De winnaar hiervan is de ladderkampioen van het speeljaar en krijgt de wisselbeker.
De verliezers spelen op deze dag om de 3e en 4e plaats. De eerste 3 van de laddercompetitie krijgen ook een persoonlijke prijs.
Tevens zal er een extra prijs uitgereikt worden voor de Tevens zal er een extra prijs

Wedstrijd Commissie